Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „МЕТЕОСТОРМ” ООД, наричано по-долу “Meteo.Rocks”, от една страна, и клиентите на стоки и услуги с марка “Meteo.Rocks”, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Клиенти), от друга, и са неразделна част от сключения между страните договор за предоставяне собствеността или право на ползване на стоки и услуги с марка “Meteo.Rocks”. Общите условия се прилагат и в случаите, когато е издадена само фактура или други документи, които удостоверяват сключването, изпълнението или прекратяването на договорните отношения между страните.

„МЕТЕОСТОРМ” ООД e дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с  ЕИК 205002797, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Овча купел, ул.Полски венец No 10, ап.14, представлявано от управителя Димитър Пламенов Митев,, наричано по-долу в договора за краткост “Метеосторм”, от една страна, email: mitev@meteo.rocks. телефон:  087 726 5816.                           

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността нa “Meteo.Rocks” и общите условия за ползване на Оборудване и Софтуер с търговска марка “Meteo.Rocks”, включително и свързаните с тях услуги, като уреждат отношенията между нас и всеки един от клиентите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиента и “Meteo.Rocks”.

С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и “Meteo.Rocks” договор. Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта.

В случай, че отделни клаузи на Общите условия противоречат на разпоредбите на сключения между страните договор за предоставяне собствеността или право на ползване на стоки и услуги с марка “Meteo.Rocks”, прилагат се съответните разпоредби на договора. Нарушаването на клаузи от настоящите Общи условия се счита за нарушаване на договора и дава право на изправната страна едностранно да го прекрати без да дължи на другата страна обезщетения или неустойки.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Oбщи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – https://meteorocks.com/ и всички негови подстраници;
Клиент е всяко физическо или юридическо лице, независимо от правно-организационната му форма, което придобива или ползва стоки или услуги с марка “Meteo.Rocks”;
Общи условия – настоящите Общи условия;
Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Оборудване – метеостанции “Meteo.Rocks” и прилежащите към нея компоненти;
Услуги – предоставянето на метеорологични услуги и оборудване, софтуерни услуги и услуги по техническа поддръжка на Оборудването под търговската марка “Meteo.rocks”, включително но не само данни в реално време, исторически данни, прогноза за времето, техническа поддръжка и др.
Клиентски профил – профил предоставен от “Meteo.rocks” на Клиента, чрез който последният получава достъп до Сайта с цел ползването на метеорологични услуги;                             
Софтуер – мобилно приложение “Meteo.Rocks”, достъпно в Google play store;
Приложение – компютърна програма част от услугите, собственост на “МЕТЕОСТОРМ” ООД, създадена, за да работи на мобилни устройства като смартфони и таблети.
Абонамент – непрехвърляемо, неизключително и срочно право на достъп и ползване на Данни от Оборудване с марка “Meteo.Rocks”, съгласно  настоящите Общи условия и сключения с клиента договор;                                                                                                                                                 Вътрешния ценоразпис – вътрешен списък, изработен и собственост на Метеосторм на стоки или услуги със съответните им цени.
Данни от Оборудване – данните, подавани от сензорите, с които е снабдено Оборудването, включително но не само количество на валеж, температура на почвата, влажност на почвата, скорост на вятъра, посока на вятъра, температура на въздуха, влажност на въздуха, атмосферно налягане, листна влажност, дата и час, напрежение на батерията, напрежение на слънчевия панел. Данните от Оборудване не са лични данни.
Ръководство за употреба – предоставен от Метеосторм документ с писмени указания за експлоатация на Оборудването;

 • УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „Meteo.Rocks”
 1. услуги по доставка и монтаж на Оборудване с търговска марка „Meteo.Rocks”;
 2. метеорологични услуги;
 3. услуги по техническа поддръжка на Оборудване с търговска марка „Meteo.Rocks”;
 4.  гаранционен и извънгаранционен сервиз на Оборудването;
 5. услуги по достъп и ползване на данни от Оборудването и услуги по актуализация на Софтуера;
 1.   ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБОРУДВАНЕТО

2.(1) Съгласно настоящите Общи условия, “Meteo.Rocks” предоставя на Клиента избрано от него Оборудване с търговска марка “Meteo.Rocks” срещу цена, която Клиентът се задължава да заплати по начин и съобразно сроковете, определени от Страните в допълнително сключен между тях договор с вещно-прехвърлителен или облигационен ефект.
(2) Общите функционалности на Оборудването са достъпни на Сайта – meteo.rocks
(3) Индивидуалната техническа характеристика на Оборудването, както и детайлната техническа спецификация на същото се предоставят в писмен вид на Клиента преди сключване на посочения в чл.2.(1) договор, като същите  стават неразделна част от него.
(3) Към момента на предоставяне на Оборудването, същото е преминало качествен контрол и проверка на функционалностите.

III.  ДОСТАВКА И МОНТАЖ

3.(1) “Meteo.Rocks” извършва доставка на Оборудването лично или чрез избран от Страните куриер на посочен от Клиента адрес.
(2) Монтажът на Оборудването се осъществява в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на подписване на посочения в чл. 2 (1) Договор.
(3) Датата за доставката и монтажа, се определят по взаимно съгласие на Страните измежду предварително предложени от “Meteo.Rocks” в писмен вид най-малко 3 (три) възможни дати.
(4) Оборудването се доставя на Клиента в предпазна опаковка, осигуряваща запазване целостта на същото по време на неговото транспортиране до посочения от Клиента адрес за доставка.
(5) “Meteo.Rocks” осигурява монтаж на предоставеното Оборудване, включващ действия по въвеждане в експлоатация като инсталация, настройка и др., както и провеждане на първоначален инструктаж за употреба на Оборудването.
(6) В случай, че “Meteo.Rocks” прецени, че на посоченото от Клиента място за монтиране на Оборудването е необходимо инсталиране на мълниезащита, “Meteo.Rocks” уведомява Клиента в подходящ преди осъществяване на доставката и монтажа срок. При съгласие от страна на Клиента, “Meteo.Rocks” следва да достави и инсталира мълниезащита за сметка на Клиента срещу заплащане на цена, определена съгласно Вътрешния ценоразпис на “Meteo.Rocks”.
(7) За удостоверяване на извършената доставка Страните подписват приемо-предавателен протокол, който става неразделна част от посочения в чл.2 (1) договор.

 1. ПРЕГЛЕД НА ДОСТАВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ

4.(1) Към момента на осъществяване на доставката, Клиентът трябва да прегледа Оборудването и незабавно да уведоми “Meteo.Rocks” за забелязаните недостатъци. Уведомяването трябва да бъде извършено в писмен вид на имейл support@meteo.rocks, ако Оборудването е доставено от куриер. При липса на уведомяване по предходното изречение, Оборудването се смята одобрено, освен ако по-късно се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед. В последния случай правата на Клиента се запазват, ако той  уведоми “Meteo.Rocks” за открития недостатък в писмен вид на имейл support@meteo.rocks.
(2) Отговорността на “Meteo.Rocks” по предходната алинея може да бъде реализирана, ако Оборудването има недостатъци, които съществено намаляват неговата цена или годност за обикновеното или за предвиденото в договора употребление. “Meteo.Rocks” не отговаря за недостатъците, които са били известни на Клиента при сключване на посочения в чл.2 (1) договор.
(3) При констатиран недостатък на доставеното Оборудване и уведомяване на “Meteo.Rocks” съгласно чл.4 (1) от настоящите Общи условия, Клиентът има право да върне Оборудването и да иска обратно платеното, да задържи същото и да иска намаляване на цената или да иска доставяне на Оборудване без недостатъци.

 1. СРОК НА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

  5.(1) “Meteo.Rocks” сигурява 24 (двадесет и четири) месечна гаранция на Оборудването, считано от датата на извършване на плащането по чл.2 (1) от настоящите Общи условия.
  (2) Срокът за гаранционно обслужване на батерията е 6 (шест) месеца, считано от датата на извършване на доставката на Оборудването.
  (3) В случай на изтекъл гаранционен срок, но заплатен месечен или годишен Абонамент, гаранционният срок за Оборудването се удължава за срока на действие на Абонамента.
  (4) Гаранцията покрива случаите, при  които Оборудването е използвано съгласно Ръководството за употреба, предоставено от “Meteo.Rocks”.
  (5) Срокът на гаранцията подлежи на удължаване до 5 (пет) години по взаимно съгласие на страните след допълнително заплащане на цена, определена съгласно Вътрешния ценоразпис на “Meteo.Rocks”.
  (6) Гаранцията не покрива неизправности, възникнали в следствие на неизградена по желание на Клиента мълниезащита, неправилно съхранение, експлоатация или поддръжка, неподходящо приложение или употреба, злоупотреба, модификация, монтиране на части или компоненти, непредоставени и неподдържани от “Meteo.Rocks”, умишлено увреждане или груба небрежност, кражба, природни явления или бедствия, повреди от животни, вандализъм, както и други неизправности, които не са по вина “Meteo.Rocks” и не следват от качеството и функционалностите на Оборудването.
  (7) В случай на дефект в Оборудването установен в гаранционния срок, Клиентът следва да изпрати писмена заявка за отстраняване на дефекта на имейл support@meteo.rocks, съдържаща обяснение на проблема и снимков материал на дефектния компонент. В срок до 5 (пет) работни дни след получаване на заявката, “Meteo.Rocks” потвърждава писмено на Клиента дали дефектът подлежи на гаранционен сервиз, като в срок от 14 (четиринадесет) работни дни след потвърждението “Meteo.Rocks” отстранява дефекта за своя сметка при осигурен достъп до Оборудването от страна на Клиента. В случай, че дефектът може да бъде отстранен дистанционно, Клиентът следва да демонтира самостоятелно дефектния компонент и да изпрати същия на “Meteo.Rocks” чрез куриер на посочен от “Meteo.Rocks” адрес. След поправяне на дефектния компонент, “Meteo.Rocks” изпраща новия или отремонтиран компонент на Клиента с инструкции за инсталиране на същия съгласно Ръководството за употреба. Транспортните разходи, извършени във връзка с гаранционния сервиз  на територията на Република България са за сметка на “Meteo.Rocks”.
  (8) В случай на дефект в Оборудването, който не се дължи  по вина “Meteo.Rocks” и не следва от качеството на Оборудването, включително в случаите, когато дефектът е възникнал след изтичане на гаранционния период, Клиентът има право на извънгаранционен сервиз. “Meteo.Rocks” предоставя извънгаранционен сервиз, след като е уведомил Клиента за цената и сроковете за извършване на ремонта и е получил писмено потвърждение от Клиента за извършването му.  Транспортните разходи, извършени във връзка с извънгаранционния сервиз  на територията на Република България са за сметка на Клиента.

  VI. ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

  7.(1) С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се задължава веднъж в рамките на една календарна година да осигури на “Meteo.Rocks” достъп до предоставената му метеорологична станция с цел извършване на техническа поддръжка и свързаните с нея  дейности като проверка на изправността, почистване и калибриране.
  (2) За датата и времето на посещението Страните се договорят допълнително посредством писмена кореспонденция. Достъпът до метеорологична станция следва да бъде осигурен не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на направеното запитване. За дейностите по годишната техническа поддръжка в срока на гаранционното обслужване възнаграждение не се дължи.
  (3) За Клиенти, закупили Оборудване, но незаплатили Абонамент, дейностите по техническа поддръжка подлежат на допълнително заплащане съгласно Вътрешния ценоразпис на “Meteo.Rocks”. 

VII. МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛУГИ
7.(1) Съдържанието на метеорологичната информация, която Оборудването предоставя е достъпна на Сайта – meteo.rocks
(2) Детайлната метеорологична информация, която избраното от Клиента Оборудване предоставя се съдържа в индивидуалната техническа характеристика на Оборудването, както и детайлната техническа спецификация на същото, предоставени в писмен вид на Клиента преди сключване на посочения в чл.2.(1) договор.

VIII.ПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ И АКТУАЛИЗАЦИИ НА СОФТУЕРА

8.(1) Достъпът до данните от Оборудването и/или други предлагани от “Meteo.Rocks”  услуги се осъществяват посредством инсталиране на Софтуер на мобилно устройство, достъпен  на meteo.rocks.
(2) След извършване на дейностите по чл. 3 (5) от настоящите Общи условия, в деня на инсталиране на Оборудването “Meteo.Rocks” има задължение за генериране на Клиентски профил и изпращане на данните за него на Клиента на посочен от последния имейл адрес.
(3) Функционалностите на Софтуера са описани на meteo.rocks.
(4) С цел усъвършенстване, поддържане функционалностите и изправността на Софтуера, “Meteo.Rocks” си запазва правото минимум веднъж годишно да актуализира Софтуера. Независимо от това, “Meteo.Rocks” уведомява Клиента, че не са изключени напълно отделни грешки в съдържанието или Софтуера. “Meteo.Rocks” гарантира, че при установени от него или по сигнал от Клиента грешки, ще отстрани същите в разумни, съобразени с технологичните изисквания срокове и за своя сметка. “Meteo.Rocks” не носи отговорност, ако възникналите неизправности или грешки са възникнали в резултат на несъвместимост с инсталиран впоследствие от Клиента друг софтуер.
(5) Всеки Клиент може да използва генерирания лично за него клиентски профил на до три устройства.
(6) При попълване на клиентски данни с цел използване на Софтуера и в случай на неправилно въвеждане на клиентска парола три последователни пъти, клиентският профил ще бъде блокиран, за което на Клиента се изпраща уведомителен имейл на имейл адреса, с който последният се е регистрирал. След получаване на уведомлението, Клиентът трябва да се свърже с “Meteo.Rocks” незабавно и изрично да изиска възстановяване на достъпа до Клиентския си профил след удостоверяване на самоличността си и модела закупено Оборудване. В случай на правомерно изискване за възстановяване на достъпа, “Meteo.Rocks” предоставя на Клиента временна парола, която Клиентът се задължава да промени в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след възстановяване на достъпа до Софтуера. “Meteo.Rocks” си запазва правото при съмнение за злоупотреба от лице, различно от Клиента, да невъзстанови достъпа до Клиентския профил докато не събере допълнителна информация и не се увери в достоверността на предоставената такава.
(7) Клиентът носи отговорност за ползването на Софтуера от други лица. Софтуерът не може да бъде предмет на отдаване назаем, под наем, отдаване на лизинг, даряван или прехвърлян на други лица по какъвто и да е начин.
(8) Клиентът гарантира, че нито той, нито лицата, които работят за него ще предоставят своя Клиентски профил и парола за достъп до Софтуера. В случай, че Клиентът, респ. лицата, които работят за него, установят неправомерно използване на данните от профила или данните от същия са откраднати, включително имат съмнение за неправомерен достъп до Софтуера или кражба, са длъжни незабавно да уведомят “Meteo.Rocks”.
(9) Данните от Оборудването, независимо от избрания вид Абонамент, могат да бъдат използвани от “Meteo.Rocks” с цел извършване на метеорологични прогнози, включително и за комерсиални цели. “Meteo.Rocks” има право да използва Данните от Оборудването без да дължи възнаграждение на Клиента за това. Използването на Данните от Оборудването не се включва и е отделно от опцията за споделяне на данни съгласно вида Абонамент.

IX. АБОНАМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ
9.(1) В цената на Оборудването е включен избраният от Клиента Абонамент за ползване на данни.
(2) Видовете Абонаменти, включените в тях услуги, както и тяхната цена са достъпни на ………….
(3) В случай, че Клиентът избере да закупи месечен или годишен Абонамент със споделяне на данни от Оборудването, Клиентът се съгласява да участва в метеорологична мрежа “Meteo.Rocks” и да ползва следните услуги, а именно: ………………………… При избор на месечен или годишен Абонамент със споделяне на данни от Оборудването, Клиентът се съгласява данните от закупеното от него Оборудване да са видими и от други потребители на Сайта.
(4) В случай, че Клиентът избере да закупи месечен или годишен Абонамент без споделяне на данни от Оборудването, Клиентът ще има достъп до посочените в чл.9 (3) от настоящите Общи условия услуги, но няма да участва в метеорологичната мрежа “Meteo.Rocks” и респ. данните от закупеното от него Оборудване няма да са видими и от други потребители на Сайта.
(5) В случай, че Клиентът избере да закупи Оборудване без Абонамент, последният ще има възможност да използва следните услуги и функции на Софтуера, а именно:………………………………………………………..
(6) Достъпът до предоставяните с Абонамента услуги, включително и услугите без наличен Абонамент, се осъществява посредством използване на Софтуера, съгласно условията на Раздел VIII от настоящите Общи условия.
(7) При изтичане срока на Абонамента, последният подлежи на подновяване по желание на Клиента.
(8) Опцията “Подновяване” може да бъде заявена в Клиентския профил на Клиента или обективирано в писмена форма на имейл support@meteo.rocks в срок от 1 (един) месец преди крайната дата на прекратяване на услугата. Цената на подновения Абонамент се определя съгласно Вътрешния ценоразпис на “Meteo.Rocks”, действащ към датата на заявеното подновяване.
(9) Заплащане за подновяване на Абонамента е възможно да бъде извършено, както по банков път, така и чрез ePay.bg – Интернет система за плащане с банкови карти и микросметки.
(10) Необходимо условие за осъществяване на плащане чрез ePay е Клиентът да притежава банкова карта и да регистрира същата в системата на ePay.bg. Посредством плащане чрез ePay, “Meteo.Rocks” не получава специфична информация за клиента или данни за неговата карта. Системата предоставя на “Meteo.Rocks” само необходимата информация, че даден Клиентски идентификационен номер е извършил плащане в негова полза. Всички плащания се инициират само след изрично потвърждение от Клиента.
(11) В случай на изтекъл, но неподновен Абонамент, предоставянето на услугите се преустановява и достъпът до Софтуера бива прекратен, като Клиентът ще има възможност да използва общодостъпната и безплатна версия на Сайта.

X. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛИЕНТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕР И ДАННИ ОТ ОБОРУДВАНЕТО

10.(1)  С приемането на настоящите Общи условия Клиентът потвърждава, че може да осигури подходящи условия за експлоатация на Оборудването, включително, но не само:
(2) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът, също така, потвърждава, че на определеното от него място за инсталиране на Оборудването има покритие на мобилна мрежа, WI-FI връзка и осигурена SIM карта за данни.
(3) За достъп и ползване на Данните от Оборудването, Клиентът трябва да има успешно инсталиран Софтуер, достъпен на meteo.rocks.
(4) “Meteo.Rocks” не носи тговорност в случай на невъзможност за използване на Оборудването при липса на WI-FI връзка или Интернет свързаност.

XI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
11.(1). Цените за Оборудването и предлаганите от “Meteo.Rocks” Абонаменти и други услуги са публикувани на Сайта и са достъпни на meteo.rocks.
(2) Публикуваните на Сайта цени са без вкл. ДДС.
(3) Плащанията следва да бъдат извършени от Клиента в лева по банков път по посочена от “Мeteo.Rocks” банкова сметка, като плащания за ползване на предлаганите от “Meteo.Rocks” абонаментни услуги, включително плащания за “Подновяне на Абонамент” се извършват чрез ePay.bg – Интернет система за плащане с банкови карти и микросметки. Клиентът може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на съответния доставчик на платежни услуги.
(4) „Meteo.Rocks” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Meteo.Rocks”
(5) След извършване на плащането, “Мeteo.Rocks” има задължение за издаване на фактура за предоставеното Оборудване и/или услуга в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на плащането по банков път.
(6) “Мeteo.Rocks” си запазва правото да актуализира публикуваните на Сайта цени.
(7) В случай на промяна в цените, същата не се прилага за Клиенти, заплатили годишен абонамент за срока на Абонамента.
(8)  В случай на промяна в цените, Клиенти, използващи услугите с месечен Абонамент, биват уведомявани не по-късно от 1 (един) месец преди влизането в сила на предвидената актуализация.

XII. ПРЕДДОГОВОРНИ И ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
12.(1). С цел сключване на договор за предоставяне собствеността или право на ползване на стоки и услуги с марка “Meteo.Rocks”, Клиентът следва да се свърже на посочения в Сайта телефонен номер или да направи запитване на имейл адрес support@meteo.rocks.
(2) При проведена устна консултация или направено запитване по имейл, “Meteo.Rocks” изпраща на посочен от Клиента имейл адрес оферта за избрани от Клиента стоки и услуги с марка “Meteo.Rocks”. След получаване на писмено потвърждение от Клиента за приемане на офертата, “Meteo.Rocks” изпраща чрез куриер договор за предоставяне собствеността или право на ползване на избраните от Клиента стоки и услуги ведно с проформа Фактура за дължимата към момента на подписване на Договора сума на посочен от Клиента адрес. Условията по заплащане на остатъчната стойност от Договора са уредени в Договора.
(3) След подписване на Договора от страна на Клиента, същият следва да върне един подписан екземпляр на адреса на “Meteo.Rocks”. Транспортните разходи за размяна на кореспонденцията между Страните са за смета на “Meteo.Rocks”.
(4) Доставката и монтажът на Оборудването се осъществяват съгласно Раздел III от настоящите Общи условия и уговореното между Страните в Договора, като в случай на противоречие предимство има договореното между Страните и писмено обективирано в Договора.
(5) “Meteo.Rocks” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
(6) “Meteo.Rocks” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
– е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
-е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Meteo.Rocks”;
– са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “Meteo.Rocks”.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
13.(1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява при настъпване на някое от следните условия:
– изтекъл и неподновен срок на Абонамента. Изтичането или неподновяването на срока за абонаментни услуги не влияе върху срока на гаранционно обслужване в случай на закупено Оборудване;
– взаимно съгласие между Страните;
– при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
– при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
– едностранно като всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено едномесечно предупреждение, а в случаите на платен месечен Абонамент – едноседмично предизвестие, от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
(3) При прекратяване на Договора по вина на Клиента, в случай че същият е предплатил месечен или годишен Абонамент, “Meteo.Rocks” не дължи връщане на получената цена.

XIV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
14. (1) Търговскaта марка “Meteo.Rocks” е собственост на “МЕТЕОСТОРМ” ООД и е обект на закрила по българското законодателство за защита на интелектуалната собственост.
(2) Съдържанието (базите данни и управляващия ги Софтуер), включително но не само дизайн, функции, компоненти на Оборудването с изключение на компонентите на трети страни, са изключителна собственост на “МЕТЕОСТОРМ” ООД с произлизащите от това законови права в пълен обем.
(3) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта на „Meteo.Rocks” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Meteo.Rocks” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Meteo.Rocks”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(4) Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на материали ресурси и Оборудване с търговска марка “Meteo.Rocks” с търговска цел или за да се извлече друга облага без изрично писмено разрешение на “Meteo.Rocks” е забранено и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред.
(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта на „Meteo.Rocks”.
(6) В случай на нарушаване на правата на интелектуална собственост на “Meteo.Rocks”, последното има право да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(7) „Meteo.Rocks” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Meteo.Rocks” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Сайта.
(8) Настоящите разпоредби запазват действието си и в случай на прекратяване на Договора между Страните.

XV. ОТГОВОРНОСТ
15.(1). “Meteo.Rocks” гарантира, че Оборудването, Софтуерът и базите данни с търговска марка “Meteo.Rocks” са преминали качествен контрол и проверка на функционалностите и същите са безопасни и годни за употреба, с оглед своето предназначение.
(2) “Meteo.Rocks” не носи отговорност за дефекти на Софтуера, които биха могли да бъдат причинени от външни технически средства, хардуер, както и драйвери за него, инсталации на други програмни продукти или софтуер за управление на база данни, дефекти и проблеми в операционната система, неоторизиран достъп до базата от данни и опити за каквато и да било намеса в нея от неупълномощени лица, копиране на базата от данни, както и вследствие от заразяване с вируси и/или в следствие от тяхното премахване.
(3) “Meteo.Rocks” не носи отговорност за преки или косвени вреди или загуби, причинени от неправилното използване или неумението и липсата на опит за ползване на материалите, ресурсите, Оборудването и Софтуер с търговска марка  “Meteo.Rocks”, включително (но без да се ограничава до) загуба и повреда на данни, прекъсване на бизнес връзки, парични загуби и пропуснати ползи или печалби, в резултат на ползването на материалите, ресурсите, Оборудването и Софтуер с търговска марка “Meteo.Rocks” или от временната невъзможност да бъдат ползвани, освен при умисъл или груба небрежност от страна на “Meteo.Rocks.
(4) Използването на услугите на Сайта или на приложението, собственост на “Meteo.Rocks” може да съдържа връзки към други интернет сайтове (реклами), собственост на трети лица, продукти на трети лица или да разрешава на трети лица да изпращат такива връзки. “Meteo.Rocks” не упражнява контрол върху интернет страниците на тези трети лица, като рискът от достъп до тях или от тяхното използване е за Клиента, който има задължение да се запознае с Общитете и условия и Политика за поверителност преди тяхното използване.

XVI. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
16.(1) Всяка от Страните се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.
(2) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:
2.1.информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
2.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
(3) Настоящите разпоредби запазват действието си и в случай на прекратяване на Договора между Страните.

XVII. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
17.(1) Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XVIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
18.(1) „Meteo.Rocks” се задължава да уведоми Клиентите за всяко изменение в настоящите Общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми „Meteo.Rocks” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите Общи условия, се счита, че изменението е прието от него без възражения.

XIX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
19.(1) Никоя от Страните не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на настоящите Общи условия и последващо сключения между Страните Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
2. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

XX. ЛИЧНИ ДАННИ
20.(1) Страните се съгласяват с обработването на всички лични данни, необходими за изпълнението на настоящия договор съгласно и в съответствие с Политиката за поверителност, публикувана на ………….
(2) Всяка от страните се ползва с правата си за защита на личните данни съгласно българското и европейското законодателство.


XXI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
18.(1) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.